رامین جعفرزاده

سایت در دست ساخت می باشد

استراتژیست فن آوری دیجیتال، مشاور، هیات علمی و نویسنده

سوابق:
دانشگاه 1381-1400
مدیر مرکز دیجیتال شهر خوی 1396-1400
بنیانگذار گروه پژوهشی تجاری رایکو